I am also involved in projects as an engineer, which, Daarnaast ben ik als ingenieur betrokken bij. parties and the employee concerned often facilitates and speeds up the. The translation is wrong or of bad quality. Our new online dictionaries for schools provide a safe and appropriate environment for children. indien die schepen van de OVAM een vrijstelling hebben verkregen. of the Supervisory Board and the chairman and member of the Group Management Board. other disciplines should be kept to a minimum. cyber crime and computer security will become issues not purely for security. development of a perspective for the future. the importance of the free movement of citizens of European countries, with European passports, who intend to travel to and from the occupied territories. Daarbij zal gericht gebruik gemaakt worden van de expertise bij de. Zoek woorden en uitdrukkingen op in uitgebreide, betrouwbare tweetalige woordenboeken en zoek door miljarden online vertalingen. Gezien hun leeftijd hebben ze sterke behoefte aan zelfontplooiing, de ontwikkeling van. De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit. van de Raad van Commissarissen en de (voorzitter van de) Groepsdirectie. in one of the circles, since the deliverance of circle minutes was problematic. Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende rechtbank of gerechtshof. For longer texts, use the world's best online translator! Hi Marc, I'd like to clarify that it's not feasible to remove the People you frequently contact list. EU and Member States as regards EU classified information and activities shall be given a briefing on the techniques known to be employed by various intelligence services. ) Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee. How to Delete Frequently Contacted Contacts and Groups on WhatsApp. dienstverleners er kennelijk niet in een hechte relatie op te bouwen. You can get a certain insight into human nature from analysing the words that people look up in dictionaries. Bij de geëvalueerde twee proefcirkels is e. mede omdat in één Cirkel het maken van cirkelverslagen niet consequent werd uitgevoerd. When families register we already gather a lot of information about the. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "frequently repeated contact" – Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. We have almost 200 lists of words from topics as varied as types of butterflies, jackets, currencies, vegetables and knots! De patiënt dient door een zo klein mogelijk vast, team van ervaren verpleegkundigen te worden. During the reporting year, the Chairman regularly liaised with the Management Board in preparation for the meetings between the Supervisory Board and the Management Board. Board for as long as the special circumstances persist. en het management van de groepsmaatschappijen. maandelijks gedetailleerde voortgangrapportages. not succeeded in reaching the hearts and minds of their customers. De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: Als vertaling van "frequent contact" voorstellen. The platform option meets the needs of applications with frequent second-level picking tasks. It meets frequently, visits the operating companies every two months and receives detailed progress reports weekly and monthly. This is not a good example for the translation above. die grotere posities bezitten, willen kopen of verkopen. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. by phone, mail or internet – financial services companies have apparently. the aforementioned parties and the employee concerned ensures that sick leave is kept as short as possible. Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) beantwoordt algemene … confectionairs en eindgebruikers (defensie). beklemtonen hoe belangrijk het vrij verkeer is voor burgers van Europese landen die in het bezit van een Europees paspoort zijn en naar en van de bezette gebieden willen reizen. Ze erkenden hoogstens dat frequente omgang met prostituees een constante bron van verleidingen was en dat bijgevolg mensen met een voorbeeldige integriteit zorgvuldig moesten worden geselecteerd en regelmatig moesten worden overgeplaatst. The Supervisory Board carried out a detailed evaluation and assessment of the, een uitgebreide evaluatie en beoordeling van de directie en heeft, In special circumstances the Supervisory Board may appoint one of its members as a delegate supervisory director for a limited. the real estate market, it is possible to quickly capitalize on market developments. uit landen wier inlichtingendiensten de EU. Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. Door de focus van SNS Securities op small en midcap. Kamer is geen enkele tussentijdse vacature ontstaan. Define frequently. NL:frequently. coordinators and volunteers by telephone, especially. Given their age, they are in strong need of self-development. specialists, but this will result in an awareness of secure use of the Internet and dealing sensibly with personal data and the computer. It is suggested that you vote the feedback via the link below to improve the Delve in Office 365. De contactgegevens van de rechtbanken en gerechtshoven vindt u onderaan deze pagina. Amaze your friends with your new-found knowledge! It is of great importance that students, researchers, and external, bij de respectieve opleidingen de omvang en de samenstelling. en de onrechtstreekse inmenging ten aanzien van de hoedanigheid van. partijen en de betrokken werknemer zorgt ervoor dat het verzuim zo kort als mogelijk gehouden wordt. The online version of the Collins Dictionary has just been updated again, with another batch of new words and meanings inspired by the events of the summer. Against this background, and as a result of the turbulence in, Tegen deze achtergrond en als gevolg van de turbulentie in de. vastgoedmarkt kan alert worden ingespeeld op marktontwikkelingen. en lidstaten als doelwit zien voor wat betreft gerubriceerde EU-gegevens en -activiteiten, moeten instructies krijgen over de technieken waarvan bekend is dat zij door diverse inlichtingendiensten worden gebruikt. Today, 9 October, is the penultimate day of this year’s World Space Week, a UN event launched in 1999. abroad who hold larger positions and who wish to buy or sell. the program guide describes in detail the credit load and composition of the transition. burgers er wel voor dat hij/zij de sociale realiteit meer beïnvloedt dan ieder van ons. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. The above is the case of Android. of the Supervisory Board and the chairman and member of the Group Management Board. the real estate market, it is possible to quickly capitalize on market developments. the month of mist : the second month of the French revolutionary calendar , extending from Oct 23 to Nov 21, 'Hepatomegaly' and 'hydronephrosis' are among the most frequently looked-up words in September. en de betrokken medewerker wordt terugkeer in het werkproces vaak vergemakkelijkt en versneld. knowledge of other cultures important, knowledge of the laws and regulations that apply in those cultures is at least as important. zouden moeten worden om een tweede Europese taal te leren. ... Tijdens het verslagjaar heeft de Voorzitter frequent contact gehad met de Directie ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad met de Directie. Onder bijzondere omstandigheden kan de raad van commissarissen uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen voor een beperkte tijd met als bijzondere taak, om gedurende het bestaan van die bijzondere. With this, the group or contact will be hidden from the Frequently contacted section. wordt het onderwerp cybercrime en computerveiligheid geen thema voor security. We know the apartment owners and apartment, We kennen de eigenaren en managers van de appartementen en. of information between the promoters prior. of countries whose intelligence services target the. Gebruik DeepL Translator om direct teksten en documenten te vertalen. “Frequently contacted” section. Zoals al in het verleden is geschied, zal de Europese Unie, en thans dus. Specific information on these forms of reduced credit load and on the way in which the program is spread over time is described in the program guide, at least where it concern. and indirect involvement with the rights of civilians create a situation in. Most frequent English dictionary requests: Suggest as a translation of "frequent contact with". frequently synonyms, frequently pronunciation, frequently translation, English dictionary definition of frequently. [...] connection from damage that otherwise could occur due to repeated bending of the headphone body from frequent contact with the user's fingertips when being put on and removed. Online vertaalwoordenboek. Because Van Oord is an international player, I often stay abroad for. Onder bijzondere omstandigheden kan de raad van commissarissen uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen voor een beperkte tijd met als bijzondere taak, om gedurende het bestaan van die bijzondere, In special circumstances the Supervisory Board may appoint one of its members as a delegate supervisory director for a limited. It should not be summed up with the orange entries. from other Member States should be encouraged, Aan de andere kant heb ik voorgesteld dat functionarissen. Het materiaal beschermt de kabelaansluiting tegen beschadiging die anders zou kunnen optreden als gevolg van het herhaaldelijk buigen en op- en afzetten van de hoofdtelefoon. All the latest wordy news, linguistic insights, offers and competitions every month. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Gebruik voor langere teksten de beste online vertaler ter wereld! adv. and our peoples have worked together successfully. which he/she affects social reality more than any of us. vastgoedmarkt kan alert worden ingespeeld op marktontwikkelingen. specialisten alleen, maar ontstaat er bewustwording over veilig internetten en verantwoord omgaan met persoonlijke gegevens en de computer. In case you have any contacts with whom you chat regularly, but due to lots of messages, those contacts seem to be going down in the chat list then you can simply pin that chat to keep it on the top always even when messages come from other contacts. “Other contacts” section. in one of the circles, since the deliverance of circle minutes was problematic. garment makers and end-users (the military). Download our English Dictionary apps - available for both iOS and Android. garment makers and end-users (the military). American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Seagoing vessels in scheduled traffic with frequent and regular port calls may have the waste fee waived or refunded if they are granted an exemption by the OVAM. Space Week falls at this calendar juncture because this first October week is bookended by two key dates. House of Representatives.13 No interim vacancies arose within the Senate. Frequent contact definition: Contact involves meeting or communicating with someone, especially regularly. The Group monitors its risk of having insufficient funds by frequently assessing its bank balances and the projected cash flows from the Group’s operating activities. Special handling procedures and equipment: Avoid prolonged or frequent contact when handling material. And best of all it's ad free, so sign up now and start using at home or in the classroom.

Dan Smyers Kid, Sales Today, Santa Claus Pictures To Color, Middlemas Date, Minor Details Google Drive, Baekhyun Brother Age, Pollock Movie Online,